Leto Kadrovska Državna Zoisova Druge
1996 3 551 36 265 4 221 5
2000 2 844 28 680 5 968 33
2001 2 510 28 946 6 087 52
2002 2 630 28 794 6 326 161
2003 2 502 28 772 6 247 138
2004 2 627 27 993 6 046 8
2005 2 009 26 391 5 878 267
2006 2 189 24 696 5 329 303
2007 2 804 22 098 5 055 67
2008 2 834 21 468 5 707 125
2009 2 466 25 206 6 493 29
2010 2 089 26 313 6 297 19
2011 1 755 31 136 6 048 36
2012 1 634 7 976 5 680 40
2013 1 530 7 780 5 324 47
2014 1 258 28 017 4 948 95
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Opomba h kazalniku: Med druge štipendije so zajete tudi štipendije sklada Ad futura, ki vključujejo tudi del šolnine, v letu 2010 in 2012 pa tudi štipendije Erasmus (SURS).
Opis kazalnika: S 1. 1. 2012 je začela veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je prinesel številne spremembe, ki so med drugim vplivale tudi na upravičenost do državnih štipendij. Poglavitna sprememba se nanaša na drugačen način upoštevanja dohodka, saj se v dohodek družine všteva več dohodkov kot prej (uveden je bil tudi vrstni red uveljavljanja pravic z otroškim dodatkom na prvem mestu, denarno socialno pomočjo na drugem, varstvenem dodatku na tretjem in državno štipendijo na četrtem mestu; nato sledijo različne subvencije) kot tudi premoženje družine. Z uvedbo ZUPJS so bili do državne štipendije upravičeni le polnoletni dijaki. Od 1. 1. 2014 (popravki ZUPJS) pa imajo mladoletni dijaki ponovno pravico do uveljavljanja državne štipendije.