Leto
 
S čustvenimi in vedenjskimi motnjami S primanjkljaji na posameznih področjih učenja Z gibalnimi ovirami
 
Z govorno-jezikovnimi motnjami Z motnjami v duševnem razvoju Dolgotrajno bolni
 
Gluhi in naglušni
 
Slepi in slabovidni

Skupaj
 
2009 94 1 912 342 219 192 855 239 87 3 940
2010 97 1 622 183 156 165 497 131 49 2 900
2011 88 1 756 222 186 132 612 131 57 3 184
2012 98 1 973 213 217 162 687 120 38 3 508
2013 116 2 205 207 204 133 765 117 49 3 796
2014 127 2 349 211 248 124 817 109 40 4 025
2015 111 2 501 206  282 134 899 112 37 4 282
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Opomba h kazalniku: Šola dijaku s posebnimi potrebami, ki je usmerjen v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v skladu z odločbo o usmeritvi prilagodi izvajanje izobraževalnega programa, zagotovi izvajanje ur dodatne strokovne pomoči in uporabo potrebne dodatne opreme ter v skladu z normativi in standardi oblikuje manj številčne oddelke (Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, 71. člen).