Leto Vrednost
2000 1 857
2001 2 330
2002 2 429
2003 2 856
2004 3 576
2005 3 741
2006 3 810
2007 3 697
2008 3 616
2009 3 680
2010 3 935
2011 3 563
2012 3 772
2013 3 999
2014 4 667
2015 4 548
2016 4 389
2017 4 248
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije
Opis kazalnika: Upravičenec do nadomestila preživnine je otrok, čigar zakoniti zastopniki razpolagajo s pravnomočnim izvršilnim naslovom, s katerim je določena preživnina, ki je preživninski zavezanci ne plačujejo (Zakon o javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS).