Leto Vrednost
1996 342 443
1997 408 536
1998 410 864
1999 405 040
2000 411 397
2001 412 495
2002 408 051
2003 400 680
2004 392 538
2005 379 014
2006 383 415
2007 379 108
2008 376 802
2009 378 348
2010 374 466
2011 367 525
2012 283 361
2013 237 576
2014 238 325
2015 242 665
2016 249 230
2017 252 871
-
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)

Opis kazalnika: Z otroškim dodatkom se staršem oziroma otroku zagotovi dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje, kadar dohodek na družinskega člana ne presega zgornje meje dohodkovnega razreda (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih).

Opomba h kazalniku: V začetku leta 2012 je v veljavo stopil Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), po katerem se v dohodek družine všteva več dohodkov kot prej (uveden je bil tudi vrstni red uveljavljanja pravic z otroškim dodatkom na prvem mestu, denarno socialno pomočjo na drugem, varstvenem dodatku na tretjem in državno štipendijo na četrtem mestu; nato sledijo različne subvencije) kot tudi premoženje družine. Z uvedbo ZUPJS so do otroškega dodatka upravičeni le otroci do 18. leta starosti.