Leto Vrednost
1999 1 534
2000 1 441
2001 811
2002 785
2003 1 000
2004 766
2005 774
2006 633
2007 594
2008 583
2009 777
2010 961
2011 896
2012 909
2013 1 019
2014 831
2015 817
2016 678
2017 701
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije
Opis kazalnika: Upravičenec do nadomestila preživnine je otrok, čigar zakoniti zastopniki razpolagajo s pravnomočnim izvršilnim naslovom, s katerim je določena preživnina, ki je preživninski zavezanci ne plačujejo (Zakon o javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS).