ZEMLJEVID POMOČI NA DOMU PO SLOVENSKIH OBČINAH

Analize izvajanja storitve pomoči na domu opravlja od leta 2007 Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo v skladu z vsakoletnim Programom dela in razvoja inštituta. Naročnik analiz, katerih sestavni del je tudi pregled izvajalcev po občinah je Ministrvo za delo, družino in socialne zadeve, s katerim sooblikujemo vsebino in usklajujemo delo.

Pomoč družini na domu po Zakonu o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 3/2007, 23/2007 popr., 41/2007 popr., 114/06 – ZUTPG, 71/08 – ZUTPG, 73/08 – ZUTPG) predstavlja eno izmed socialnovarstvenih storitev. Obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko le ta lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba na domu je namenjena osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami. Gre za različne organizirane oblike praktične pomoči na domu, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Ponudnika POMOČI NA DOMU v okviru javne službe lahko najdete s pomočjo:

  • zemljevida (1. korak – izberete regijo, 2. korak – izberete občino)
  • seznama občin pod zemljevidom

 ​ 

{module [90]}