Metoda

Analize javnih politik

V okviru analize javnih politik se na IRSSV osredotočamo predvsem na oblikovanje in izvajanje politik na področjih socialnega varstva, invalidskega varstva, dolgotrajne oskrbe, družinske politike in ukrepov za otroke ter procesov deinstitucionalizacije. Ukrepe, programe in ključne strateške dokumente na teh področjih spremljamo in ocenjujemo v različnih fazah, od strokovne podpore pristojnemu ministrstvu pri oblikovanju strategij, izvedbenih načrtov, ukrepov in zakonskih sprememb, preko spremljanja njihovega izvajanja, do njihovega vrednotenja s predlogi za izboljšave.

Pri spremljanju in vrednotenju ukrepov zajemamo vidike različnih deležnikov, od uporabnikov do izvajalcev ter vpetosti ukrepov v širši policy kontekst, ključni vidik pa so učinki politik in ukrepov na ciljno populacijo, še posebej na življenjske situacije najbolj ranljivih skupin.

Že vrsto let sodelujemo pri pripravi in spremljanju vsakokratne resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva (ki predstavlja krovni usmerjevalni in razvojni dokument na področju socialnega varstva) ter pripravljamo letna poročila o njenem izvajanju ter zaključna poročila o doseganju zastavljenih ciljev. Prav tako spremljamo izvajanje Akcijskega programa za invalide 2022-2030, strokovno sodelujemo pri pripravi strateških dokumentov na področju otrok in družin ter spremljanju njihovega izvajanja ter v manjšem delu tudi pri razvoju nevladnega sektorja na sploh. Pristojnemu ministrstvu nudimo strokovno podporo pri pripravi zakonskih sprememb in akcijskega načrta za deinstitucionalizacijo v Sloveniji. Nudili smo strokovno podporo pri pripravi pilotnega projekta socialne aktivacije v Sloveniji in vrsto let opravljali spremljanje izvajanja projekta ter podajali predloge za izboljšave.

Skip to content