Metoda

Analize javnih politik

V okviru analize javnih politik se na IRSSV osredotočamo predvsem na oblikovanje in izvajanje politik
na področjih socialnega varstva, invalidskega varstva, dolgotrajne oskrbe, družinske politike in
ukrepov za otroke ter procesov deinstitucionalizacije. Ukrepe, programe in ključne strateške
dokumente na teh področjih spremljamo in ocenjujemo v različnih fazah, od strokovne podpore
pristojnemu ministrstvu pri oblikovanju strategij, izvedbenih načrtov, ukrepov in zakonskih
sprememb, preko spremljanja njihovega izvajanja, do njihovega vrednotenja s predlogi za izboljšave.
Pri spremljanju in vrednotenju ukrepov zajemamo vidike različnih deležnikov, od uporabnikov do
izvajalcev ter vpetosti ukrepov v širši policy kontekst, ključni vidik pa so učinki politik in ukrepov na
ciljno populacijo, še posebej na življenjske situacije najbolj ranljivih skupin.
Že vrsto let sodelujemo pri pripravi in spremljanju vsakokratne resolucije o nacionalnem programu
socialnega varstva (ki predstavlja krovni usmerjevalni in razvojni dokument na področju socialnega
varstva) ter pripravljamo letna poročila o njenem izvajanju ter zaključna poročila o doseganju
zastavljenih ciljev. Prav tako spremljamo izvajanje Akcijskega programa za invalide 2022-2030,
strokovno sodelujemo pri pripravi strateških dokumentov na področju otrok in družin ter spremljanju
njihovega izvajanja ter v manjšem delu tudi pri razvoju nevladnega sektorja na sploh. Pristojnemu
ministrstvu nudimo strokovno podporo pri pripravi zakonskih sprememb in akcijskega načrta za
deinstitucionalizacijo v Sloveniji. Nudili smo strokovno podporo pri pripravi pilotnega projekta
socialne aktivacije v Sloveniji in vrsto let opravljali spremljanje izvajanja projekta ter podajali
predloge za izboljšave.

Poročilo

Evalvacija uvajanja Zakona o osebni asistenci

Poročilo

Postopki, organizacija in standardi na področju rejništva

Poročilo

Strokovne podlage za pripravo standardov in normativov za področje varstveno delovnih centrov in institucionalnega varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami

Poročilo

Analiza delovanja KCM: Priprava predlogov za prenovo organizacije Kriznih centrov za mlade

Poročilo

Revščina in socialna izključenost enostarševskih družin

Poročilo

Spremljanje in ocenjevanje izvajanja Nacionalnega programa aktivnosti Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010

Poročilo

Revščina in socialna izključenost med družinami z otroki – Materialni in nematerialni obraz revščine – 2009

Poročilo

Revščina in socialna izključenost med družinami z otroki – Materialni in nematerialni obraz revščine – 2015

Poročilo

Spremljanje in ocena poteka vzpostavitve sistema socialne aktivacije – prvo vmesno poročilo

Poročilo

Uporabniki o socialni aktivaciji: pogledi in izkušnje – tretje vmesno poročilo

Poročilo

Socialni položaj v Sloveniji 2020–2021

Poročilo

Socialni položaj v Sloveniji 2019–2020

Poročilo

Socialni položaj v Sloveniji 2018–2019

Poročilo

Socialni položaj v Sloveniji 2017–2018

Poročilo

Socialni položaj v Sloveniji 2016–2017

Poročilo

Socialni položaj v Sloveniji 2015–2016

Poročilo

Socialni položaj v Sloveniji 2014–2015

Poročilo

Socialni položaj v Sloveniji 2013–2014

Poročilo

Programi socialne aktivacije – izkušnje izvajalskih organizacij in značilnosti uporabnikov – drugo vmesno poročilo

Poročilo

Izkušnje in pogledi koordinatork, kontaktnih oseb na CSD in UD ter izvajalcev programov na socialno aktivacijo po zaključenih programih prvih štirih javnih razpisov – četrto vmesno poročilo

Poročilo

Izvajanje socialne aktivacije v obdobju od začetka leta 2017 do konca leta 2019: ugotovitve in priporočila

Poročilo

Raziskava o vplivih veljavnih ukrepov družinske politike na odločanje za otroke

Poročilo

Raziskava o potrebah družin po različnih oblikah storitev

Poročilo

Otroci s hudimi motnjami vedenja

Poročilo

Priprava strokovnih podlag za novo Resolucijo o družinski politiki

Poročilo

Ocena učinkov nove socialne zakonodaje – priloga

Poročilo

Ocena učinkov nove socialne zakonodaje – končno poročilo

Poročilo

Dodatna analiza ocene učinkov izvajanja nove socialne zakonodaje: otroški dodatek

Poročilo

Ureditev preživnin v mednarodni perspektivi: primerjalna analiza modelov preživnin v različnih sistemih blaginje

Poročilo

Primerjalna analiza dobrih praks za dvig rodnosti v mednarodni perspektivi

Poročilo

Pregled ureditve družbenega varstva duševno in telesno prizadetih oseb v državah EU ter analiza stanja v RS za potrebe prenove Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb

Poročilo

Raziskava o pravicah invalidov

Poročilo

Analiza posebnih socialnih programov za vključevanje invalidov v družbo

Poročilo

Medgeneracijska solidarnost v skupnosti: analiza stanja in priprava predlogov

Poročilo

Spremljanje in ocenjevanje izvajanja Evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012

Poročilo

Izhodišča za spremljanje vključenosti oseb s statusom po ZDVDTP v različne oblike oskrbe oziroma storitve

Poročilo

Zaključno poročilo o izvajanju in doseganju ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020

Poročilo

Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020: Poročilo o uresničevanju ciljev v obdobju 2019-2020

Poročilo

Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020: Poročilo o uresničevanju ciljev v obdobju 2018-2019

Poročilo

Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020: Poročilo o uresničevanju ciljev v obdobju 2017-2018

Poročilo

Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020: Poročilo o uresničevanju ciljev v obdobju 2016-2017

Poročilo

Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (december 2016)

Poročilo

Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (december 2015)

Poročilo

Spremljanje učinkov izvajanja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2006 – 2010: Zaključno poročilo

Poročilo

Spremljanje učinkov izvajanja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2006 – 2010: Poročilo za leto 2009

Poročilo

Priprava izhodišč za spremljanje podatkov VDC

Poročilo

Analiza programov osebne asistence

Skip to content