Metoda

Aplikativno raziskovanje

Najvišje poslanstvo aplikativnega raziskovanja je uporaba raziskovalnih ugotovitev v procesu
oblikovanja javnih politik. Da bi aplikativno raziskovanje postalo neločljiv del procesa javnih politik, je
treba zmanjšati prepad raziskovalci in oblikovalci javnih politik. Prvi so nemalokrat nezadovoljni z
načinom, na katerega so njihovi rezultati uporabljeni, drugi pa z (ne)uporabnostjo rezultatov. Vzrok
za to lahko najdemo v različnosti ciljev teh dveh skupin, uporabe jezika in razumevanja rezultatov
raziskav, predvsem pa v tem, da prve vodi znanstvena radovednost, druge pa poleg imperativa
oblikovanja javnih politik (ta še zdaleč ni politično nevtralen proces) tudi tesen časovni okvir. IRSSV se
je v svojem dolgoletnem delovanju v tem procesu izkazal kot odlični partner, saj je razvil ustaljene
mehanizme zagotavljanja uporabnosti raziskovalnih rezultatov, a ne za ceno odrekanja principom
znanstvenega spoznanja.

Poročilo

Raziskava indeks civilne družbe – Vpliv civilne družbe na mladinske politike

Poročilo

Raziskava indeks civilne družbe – Odnos med organizacijami civilne družbe in državo

Poročilo

Raziskava indeks civilne družbe – Obseg, struktura in vloga/funkcija slovenskih civilno-družbenih organizacij

Poročilo

Raziskava indeks civilne družbe – Končno poročilo

Poročilo

Raziskava indeks civilne družbe – Akcijski načrt

Poročilo

Strokovne smernice za delo na področju posvojitev

Poročilo

Civicus civil society Slovenia index – Policy action brief draft

Poročilo

Civicus civil society Slovenia index – Draft report

Poročilo

Podlage za pripravo in zagon programov socialne aktivacije

Poročilo

Integrated delivery of social services aiming at the activation of minimum income recipients in the labour market – Country study Slovenia

Poročilo

Spremljanje uvajanja inovacij na področju otroka in družine

Poročilo

Inštrumenti za izvedbo evalvacije programov v podporo družini

Poročilo

Kazalci za spremljanje napredka pri sprejemanju ukrepov za uresničevanje konvencije o otrokovih pravicah

Poročilo

Razvoj družinskih centrov

Poročilo

Življenjski poteki oseb, prikrajšanih za normalno družinsko življenje

Poročilo

Strokovne podlage za nadgradnjo instituta skrbništva

Poročilo

Prisilne poroke romskih deklic

Poročilo

Aktivno državljanstvo mladostnikov

Poročilo

Položaj otrok v Sloveniji danes: situacijska analiza

Poročilo

Otroško delo v Sloveniji

Poročilo

Implementacija orodja Sveta Evrope za oceno participacije otrok

Poročilo

Indeks blaginje otrok (IBO)

Poročilo

Regijski indeks blaginje otrok (RIBO)

Poročilo

Vsakdanje življenje otrok v času epidemije novega koronavirusa

Poročilo

Analiza socialno ekonomskega položaja invalidov za pripravo Zakona o izenačevanju možnosti invalidov

Poročilo

Dostopnost grajenega in komunikacijskega okolja kot predpogoj za socialno vključevanje invalidov – uporabniška perspektiva

Poročilo

Institut zagovornika za odrasle osebe

Poročilo

Oblikovanje strokovnih podlag za ureditev različnih statusov invalidov

Poročilo

Pregled izvajanja socialne oskrbe na domu po evropskih državah s poudarkom na ocenjevanju potreb uporabnikov

Poročilo

Analiza kadra v dolgotrajni oskrbi

Poročilo

Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi

Skip to content