Metoda

Evalvacija

Definicij evalvacij je praktično toliko, kolikor je objavljenih publikacij o evalvaciji. Raziskovalcem na
IRSSV je najbližja Pattonova opredelitev evalvacije, ki pravi, da je evalvacija sistematično zbiranje
informacij o delovanju, značilnostih in izidih programov/projektov/politik, da bi jih presojali, izboljšali
njihovo delovanje in/ali dobili podlago za oblikovanje odločitve o nadaljnjem načrtovanju dejavnosti.
Evalvacija je smiselna, če nam na podlagi dejanskih informacij o programu pove, koliko je projekt
uspešen v tem, kar je bil njegov namen, kako učinkoviti so izvajalci pri svojem delu in kako projekt
vpliva na reševanje problemov, ki naj bi jih reševal.
Na IRSSV izvajamo zunanje evalvacije, katerih prednost je, da jih izvaja nekdo, ki ni član organizacije
in je tako zmanjšan subjektivni vidik (pristranskost), zato laže podaja konstruktivne kritike
opravljenega dela in prej uvidi inovativne rešitve za odpravo nastalih problemov v prihodnje.
Pomanjkljivost zunanjega evalvatorja je sicer v tem, da ne more imeti popolnega razumevanja in
uvida v način razmišljanja o predmetu evalvacije, vendar kljub temu zaradi distance do predmeta
lažje razume probleme in jih primerno ovrednoti.
Na IRSSV razvijamo in izvajamo evalvacije s kvantitativnim in kvalitativnim pristopom na različnih
področjih, poudariti velja predvsem primer dobre prakse, in sicer vzpostavitve enotnega postopka
evalviranja socialno-varstvenih programov.

Poročilo

Evalvacija programa Spodbujanje neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo

Poročilo

Evalvacija projekta “Zagovornik – glas otroka”

Poročilo

Spremljanje in ocena izvajanja pilotnega projekta Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov

Poročilo

Evalvacija projekta, preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

Poročilo

Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe

Poročilo

Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: Poročilo o zunanji evalvaciji specializiranih terapevtskih programov psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali družinam, namenjenim razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov

Poročilo

Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: Poročilo o zunanji evalvaciji programov sprejemališč in zavetišč za brezdomce ter programov sprejemališč in zavetišč za brezdomne uživalce nedovoljenih drog

Poročilo

Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: Evalvacijsko poročilo zavetišča za brezdomne uživalce drog

Poročilo

Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: Evalvacijsko poročilo za skupino visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog

Poročilo

Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: Evalvacijsko poročilo za skupino nizkopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog

Poročilo

Zbirnik končnih evalvacijskih poročil visokopražnih programov

Poročilo

Zbirnik končnih evalvacijskih poročil nizkopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog

Skip to content