Metoda

Izvedenstvo

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci (Ur. l. št. 172/21) in Zakon o
socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18, 196/21 – ZDOsk in 206/21 – ZDUPŠOP) z
namenom zagotovitve primerljivega ocenjevanja vseh vlagateljev (in uporabnikov) do storitev osebne
asistence in podpornih storitev socialnega vključevanja, Inštitutu RS za socialno varstvo nalaga
vzpostavitev izvedenskega organa.
Zato je IRSSV v letu 2022 oblikoval Izvedenski oddelek. V okviru tega oddelka delujejo komisije kot
izvedenski organ, katerega člani so strokovnjaki s področja invalidskega, socialnega in zdravstvenega
varstva.
Komisija na podlagi vloge, celotne pripadajoče dokumentacije, v primeru osebne asistence tudi
osebnega razgovora ter morebitnega zdravniškega mnenja, izdela mnenje o obsegu ur in vrsti
storitev osebne asistence oziroma podpornih storitev socialnega vključevanja za posameznega
vlagatelja.
Vlagatelji vloge vložijo na pristojnem centru za socialno delo, ki na podlagi izvedenskega mnenja, izda
odločbo o (ne) upravičenosti do storitev.
Za ugotavljanje potrebnega obsega ur in vrste storitev osebne asistence komisija uporabi
standardizirano ocenjevalno orodje za oceno potreb po storitvah osebne asistence – ZojA. Posebno
standardizirano ocenjevanje pa uporablja tudi za ugotavljanje potreb po storitvah socialnega
vključevanja invalidov.

Skip to content