Metoda

Vodenje specializiranih baz podatkov

Ena izmed nalog IRSSV je opravljanje informacijske, analitične, strokovno-dokumentacijske in
programske dejavnosti ter izvajanje temeljnega, aplikativnega in razvojno-raziskovalnega dela na
področju socialnega varstva. IRSSV je glede na vlogo, opredeljeno v ustanovitvenem aktu, ustanovljen
za to, da zagotavlja informacijsko podporo ministrstvu, pristojnemu za socialno varstvo pri
oblikovanju ukrepov nacionalne politike socialnega varstva. V ta namen na IRSSV pridobivamo,
analiziramo in hranimo podatke iz različnih področij socialnega varstva.

V letu 2000 je IRSSV s programom Socialna baza podatkov sodeloval pri vpeljavi beleženja podatkov o
socialnovarstvenih storitvah in javnih pooblastilih na centrih za socialno delo. S tem se je oblikovala
prva enotna baza podatkov na področju delovanja CSD, ki se je kasneje preoblikovala v enega izmed
modulov Informacijskega sistema CSD (IS CSD).

Z ustanovitvijo Otroške opazovalnice smo na IRSSV oblikovali spletno bazo podatkov o otrocih, kjer so
zbrani osnovni kazalniki, ki omogočajo vpogled v življenje otrok. Baza predstavlja bogato podatkovno
knjižnico in je namenjena širši javnosti oziroma vsem, ki jih zanima področje kakovosti življenja otrok.
V letih 2016 in 2017 smo sistem spremljanja blaginje otrok v Sloveniji in tudi širše dopolnili z
oblikovanjem indeksa blaginje otrok (IBO). Indeks je orodje za podatkovno zgoščeno, konceptualno in
teoretsko utemeljeno ter kontinuirano spremljanje za otroke pomembnih področij in blaginjskih
izidov znotraj njih. Poleg IBO smo oblikovali tudi RIBO (regijski indeks blaginje otrok), ki prinaša
podrobnejši vpogled v slovenske regijske razlike v blaginji otrok.

Od leta 2007 zbiramo podatke o izvajanju programov socialnega varstva, ki jih sofinancira MDDSZ. Z
namenom čim širše javne dostopnosti nekaterih osnovnih podatkov o programih, jih od leta 2010
objavljamo na spletnem mestu. V bazi podatkov se nahajajo tudi podatki o izvajanju programov, ki so
namenjeni invalidom in programov v podporo družini.

Vzpostavljeno imamo tudi bazo podatkov o izvajanju socialne oskrbe na domu v okviru javne mreže.
Podatki so dostopni na spletnem mestu v obliki poročil, nekatere informacije pa predstavljamo tudi v
obliki zemljevida vseh slovenskih občin, kjer za vsako občino navedemo kontaktne podatke izvajalca
socialne oskrbe na domu v posamezni občini.

Od leta 2015 sistematično spremljamo izvajanje storitev v VDC in CUDV, v katerih se izvajajo vodenje,
varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo (24 ur in 16 ur) za odrasle. Baza
podatkov vključuje podatke tako z uporabniškega in kadrovskega vidika, kot tudi z vidika dostopnosti
in razpoložljivosti omenjenih storitev na različnih območjih.

V letu 2022 je bil na IRSSV vzpostavljen Izvedenski oddelek, ki se ukvarja z uveljavljanjem pravice do
osebne asistence in pravice do storitev ZSVI (Zakon o socialnem vključevanju invalidov). V ta namen
smo vzpostavili bazo podatkov o vlogah za oceno upravičenosti do OA in ZSVI, vlagateljih ter
mnenjih o številu ur in vsebini storitev. Baza je namenjena delu izvedenskega oddelka ter
strokovni podpori MDDSZ pri izvajanju Zakona o osebni asistenci.

V okviru različnih projektov in nalog, ki so bili vezani le na določeno časovno obdobje, smo oblikovali
tudi druge baze podatkov, in sicer: Spremljanje in načrtovanje storitev dolgotrajne oskrbe (Kazalniki
dolgotrajne oskrbe in ocena potreb po njej v slovenskih občinah); Podatki o oskrbi starejših po slovenskih občinah; Podatki o izvajanju socialnovarstvenih storitev na podlagi dovoljenja za delo in
vpisa v register MDDSZ, v oskrbovanih stanovanjih in v okviru instituta družinskega pomočnika.

Poročilo

Spremljanje izvajanja programov v podporo družini: končno poročilo o izvajanju programov v letu 2020

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2022

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2021

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2020

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2019

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2018

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2017

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2016

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2015

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2014

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2013

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2012

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2011

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2010

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2009

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2008

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2007

Poročilo

Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2022) – otroci

Poročilo

Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2022) – odrasli

Poročilo

Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2021) – otroci

Poročilo

Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2021) – odrasli

Poročilo

Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2020)

Poročilo

Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2019)

Poročilo

Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2018)

Poročilo

Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2017)

Poročilo

Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2016)

Poročilo

Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2015)

Poročilo

Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2022

Poročilo

Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2021

Poročilo

Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2020

Poročilo

Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2019

Poročilo

Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2018

Poročilo

Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2017

Poročilo

Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2016

Poročilo

Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2015

Poročilo

Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2014

Poročilo

Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2013

Poročilo

Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2012

Poročilo

Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2011

Poročilo

Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2010

Poročilo

Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov: Poročilo za leto 2008

Poročilo

Analiza organiziranosti in izvajanja oskrbe na področju oskrbovanih stanovanj, 2015

Poročilo

Analiza organiziranosti in izvajanje oskrbe na področju oskrbovanih stanovanj, 2014

Poročilo

Razvoj informacijskega sistema za spremljanje položaja otrok in mladine v Sloveniji in vzpostavitev »portala informacij o otrocih in mladini«

Poročilo

Spremljanje programov osebne asistence – analiza izvajanja programov v letu 2017

Poročilo

Spremljanje programov osebne asistence – analiza izvajanja programov v letu 2016

Poročilo

Spremljanje programov osebne asistence – analiza izvajanja programov v letu 2015

Poročilo

Analiza storitev, opravljenih na podlagi dovoljenja za delo, 2013

Skip to content