Metoda

Vodenje specializiranih baz podatkov

Ena izmed nalog IRSSV je opravljanje informacijske, analitične, strokovno-dokumentacijske in programske dejavnosti ter izvajanje temeljnega, aplikativnega in razvojno-raziskovalnega dela na področju socialnega varstva. IRSSV je glede na vlogo, opredeljeno v ustanovitvenem aktu, ustanovljen za to, da zagotavlja informacijsko podporo ministrstvu, pristojnemu za socialno varstvo pri oblikovanju ukrepov nacionalne politike socialnega varstva. V ta namen na IRSSV pridobivamo, analiziramo in hranimo podatke iz različnih področij socialnega varstva.

V letu 2000 je IRSSV s programom Socialna baza podatkov sodeloval pri vpeljavi beleženja podatkov o socialnovarstvenih storitvah in javnih pooblastilih na centrih za socialno delo. S tem se je oblikovala prva enotna baza podatkov na področju delovanja CSD, ki se je kasneje preoblikovala v enega izmed modulov Informacijskega sistema CSD (IS CSD).

Z ustanovitvijo Otroške opazovalnice smo na IRSSV oblikovali spletno bazo podatkov o otrocih, kjer so zbrani osnovni kazalniki, ki omogočajo vpogled v življenje otrok. Baza predstavlja bogato podatkovno knjižnico in je namenjena širši javnosti oziroma vsem, ki jih zanima področje kakovosti življenja otrok. V letih 2016 in 2017 smo sistem spremljanja blaginje otrok v Sloveniji in tudi širše dopolnili z oblikovanjem indeksa blaginje otrok (IBO). Indeks je orodje za podatkovno zgoščeno, konceptualno in teoretsko utemeljeno ter kontinuirano spremljanje za otroke pomembnih področij in blaginjskih izidov znotraj njih. Poleg IBO smo oblikovali tudi RIBO (regijski indeks blaginje otrok), ki prinaša podrobnejši vpogled v slovenske regijske razlike v blaginji otrok.

Od leta 2007 zbiramo podatke o izvajanju programov socialnega varstva, ki jih sofinancira MDDSZ. Z namenom čim širše javne dostopnosti nekaterih osnovnih podatkov o programih, jih od leta 2010 objavljamo na spletnem mestu. V bazi podatkov se nahajajo tudi podatki o izvajanju programov, ki so namenjeni invalidom in programov v podporo družini.

Vzpostavljeno imamo tudi bazo podatkov o izvajanju socialne oskrbe na domu v okviru javne mreže. Podatki so dostopni na spletnem mestu v obliki poročil, nekatere informacije pa predstavljamo tudi v obliki zemljevida vseh slovenskih občin, kjer za vsako občino navedemo kontaktne podatke izvajalca socialne oskrbe na domu v posamezni občini.

Od leta 2015 sistematično spremljamo izvajanje storitev v VDC in CUDV, v katerih se izvajajo vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo (24 ur in 16 ur) za odrasle. Baza podatkov vključuje podatke tako z uporabniškega in kadrovskega vidika, kot tudi z vidika dostopnosti in razpoložljivosti omenjenih storitev na različnih območjih.

V letu 2022 je bil na IRSSV vzpostavljen Izvedenski oddelek, ki se ukvarja z uveljavljanjem pravice do osebne asistence in pravice do storitev ZSVI (Zakon o socialnem vključevanju invalidov). V ta namen smo vzpostavili bazo podatkov o vlogah za oceno upravičenosti do OA in ZSVI, vlagateljih ter mnenjih o številu ur in vsebini storitev. Baza je namenjena delu izvedenskega oddelka ter strokovni podpori MDDSZ pri izvajanju Zakona o osebni asistenci.

V okviru različnih projektov in nalog, ki so bili vezani le na določeno časovno obdobje, smo oblikovali tudi druge baze podatkov, in sicer: Spremljanje in načrtovanje storitev dolgotrajne oskrbe (Kazalniki dolgotrajne oskrbe in ocena potreb po njej v slovenskih občinah); Podatki o oskrbi starejših po slovenskih občinah; Podatki o izvajanju socialnovarstvenih storitev na podlagi dovoljenja za delo in vpisa v register MDDSZ, v oskrbovanih stanovanjih in v okviru instituta družinskega pomočnika.

Skip to content