Objava poročila Socialni položaj v Sloveniji

Slika – GRAF: Delež populacije, ki je prejel pomoč, po regijah (v %), junij 2023 (Simbolna slika; sicer je graf del poročila).

Objavljamo zadnje poročilo o socialnem položaju v Sloveniji, ki se nanaša na leti 2022 in 2023. Poročilo med drugim obravnava ekonomske in družbene okoliščine v Sloveniji v zadnjih dveh letih, dohodke in dohodkovno neenakost, gibanje ključnih kazalnikov življenjske ravni, gibanje števila in strukture prejemnikov in upravičencev do denarnih pravic, ki so odvisne od materialnega položaja gospodinjstev, v fokusnem poglavju pa vpliv tveganj in negotovosti v letu 2023 na položaj ranljivih skupin in kategorij prebivalstva. Vabljeni k branju.

Skip to content