Področje

Spremljanje strateških dokumentov in ukrepov

Nacionalni program socialnega varstva je ključni strateški dokument za razvoj sistema socialnega varstva v opredeljenem obdobju. Opredeljuje osnovna izhodišča za delovanje in razvoj sistema, določa cilje in aktivnosti za dosego teh ciljev, določa razvoj storitev in programov socialnega varstva, opredeljuje način izvajanja Resolucije in spremljanje izvajanja ter opredeljuje vire (kadrovske in finančne) za doseganje ciljev Resolucije. Slovenija je prvi tovrstni strateški dokument sprejela v letu 2000, trenutno pa velja Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030.

Ključno vlogo pri spremljanju izvajanja nacionalnih programov in pripravi ocene doseganja zastavljenih ciljev ima IRSSV. Obenem pa IRSSV ministrstvu, pristojnemu za socialno varstvo, nudi tudi strokovno podporo pri pripravi izvedbenih načrtov, zbira informacije o izvajanju ukrepov, opredeljenih v izvedbenih načrtih in o tem poroča Nacionalni koordinacijski skupini za pripravo nacionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva.

Poročilo

Spremljanje in ocenjevanje izvajanja Evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012

Poročilo

Zaključno poročilo o izvajanju in doseganju ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020

Poročilo

Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020: Poročilo o uresničevanju ciljev v obdobju 2019-2020

Poročilo

Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020: Poročilo o uresničevanju ciljev v obdobju 2018-2019

Poročilo

Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020: Poročilo o uresničevanju ciljev v obdobju 2017-2018

Poročilo

Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020: Poročilo o uresničevanju ciljev v obdobju 2016-2017

Poročilo

Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (december 2016)

Poročilo

Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (december 2015)

Poročilo

Spremljanje učinkov izvajanja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2006 – 2010: Zaključno poročilo

Poročilo

Spremljanje učinkov izvajanja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2006 – 2010: Poročilo za leto 2009

Skip to content