Področje

Spremljanje strateških dokumentov in ukrepov

Nacionalni program socialnega varstva je ključni strateški dokument za razvoj sistema socialnega varstva v opredeljenem obdobju. Opredeljuje osnovna izhodišča za delovanje in razvoj sistema, določa cilje in aktivnosti za dosego teh ciljev, določa razvoj storitev in programov socialnega varstva, opredeljuje način izvajanja Resolucije in spremljanje izvajanja ter opredeljuje vire (kadrovske in finančne) za doseganje ciljev Resolucije. Slovenija je prvi tovrstni strateški dokument sprejela v letu 2000, trenutno pa velja Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030.

Ključno vlogo pri spremljanju izvajanja nacionalnih programov in pripravi ocene doseganja zastavljenih ciljev ima IRSSV. Obenem pa IRSSV ministrstvu, pristojnemu za socialno varstvo, nudi tudi strokovno podporo pri pripravi izvedbenih načrtov, zbira informacije o izvajanju ukrepov, opredeljenih v izvedbenih načrtih in o tem poroča Nacionalni koordinacijski skupini za pripravo nacionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva.

Skip to content