Projekt

Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem

Namen projekta »Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem« je pilotna izvedba procesa deinstitucionalizacije zavoda CUDV Črna na Koroškem, kot jo narekujejo Skupne evropske smernice za prehod k skupnostnim oblikam oskrbe (2021), ter s tem pridobiti model transformacije socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje (CUDV) iz institucionalnih v skupnostne oblike oskrbe. Cilj projekta je bil omogočiti premik k uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin za uporabnike zavoda CUDV Črna na Koroškem, izboljšati njihovo kakovost življenja ter okrepiti moč, zagotoviti različne oblike storitev v skupnosti za podporo pri samostojnem življenju. Krepitev in razvijanje kompetenc zaposlenih odločilno vplival na kakovost storitev in sam proces preoblikovanja oskrbe, zato je projekt zagotavil izobraževanje in usposabljanje osebja, prenos dobrih praks iz tujine in organizacijo raznolike strokovne podpore. Cilj projekta je preselitev (vsaj) 70 uporabnikov iz zavoda v skupnost, ki ga je CUDV Črna na Koroškem uresničila. Za izvajanje projekta bo IRSSV zagotavljal strokovno podporo.

Trajanje projekta: 1. 1. 2020 – 30. 9. 2023.
Financiranje: OP EKP 2014-2020 s sofinanciranjem MDDSZ