Projekt

Doma na Krasu – Dezinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu

Namen projekta »Doma na Krasu« je pilotna izvedba procesa deinstitucionalizacije zavoda Dom na Krasu, kot jo narekujejo Skupne evropske smernice za prehod k skupnostnim oblikam oskrbe (2021), ter s tem pridobiti model transformacije posebnih socialnovarstvenih zavodov iz institucionalnih v skupnostne oblike oskrbe. Cilj projekta je omogočiti premik k uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin za uporabnike zavoda Dom na Krasu, izboljšati njihovo kakovost življenja ter okrepiti moč, zagotoviti različne oblike storitev v skupnosti za podporo pri samostojnem življenju. Krepitev in razvijanje kompetenc zaposlenih odločilno vpliva na kakovost storitev in sam proces preoblikovanja oskrbe, zato je projekt zagotavljal izobraževanje in usposabljanje osebja, prenos dobrih praks iz tujine in organizacijo raznolike strokovne podpore. Cilj projekta je preselitev (vsaj) 70 uporabnikov iz zavoda v skupnost. Za izvajanje projekta je IRSSV zagotavljal strokovno podporo.

Trajanje projekta: 1. 1. 2020 – 30. 9. 2023.
Financiranje: OP EKP 2014-2020 s sofinanciranjem MDDSZ

Skip to content