Projekt

Evalvacija projekta, preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

Evalvacijska skupina, ki smo jo sestavljali Inštitut RS za socialno varstvo kot vodilni partner ter sodelujoča partnerja Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani in Inštitut za ekonomska raziskovanja, smo za naročnika Ministrstvo za zdravje od februarja 2020 do oktobra 2022, izvajali evalvacijo projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Projekt se je odvijal v petih različnih okoljih: Koper, Maribor, Poljčane, Ptuj in Tržič.

Evalvacija nudi splošno oceno izvedbe projekta, s katerim so izvajalci projektov razvijali nove storitve v skupnosti in prilagajali ter oblikovali obstoječe mreže institucionalnega varstva, omogočali vstop novih izvajalcev oz. poklicev za zagotavljanje skupnostnih storitev in programov za starejše. Ugotovitve evalvacije bodo služile oblikovanju ustreznejših rešitev na področju zagotavljanja integrirane dolgotrajne oskrbe za starejše.

Projekti, ki so bili predmet evalvacije, so v izvajanje aktivnosti vključevale osebe stare več kot 65 let (izjemoma pa tudi nekaj oseb mlajših od 65 let). Zanje smo v okviru evalvacije predvsem preverjali spremembo kakovosti življenja tekom vključenosti v projekt. Spremljali smo tudi neformalne oskrbovalce vključenih uporabnikov, predvsem njihovo obremenjenost z oskrbovanjem. Zanimala nas je izkušnja zaposlenih oseb v projektu z izvajanjem projektnih aktivnosti ter vpliv na kakovost njihovega delovnega življenja. Zaposleni (predvsem koordinatorji integrirane oskrbe) so aktivno sodelovali tudi z drugimi deležniki, pomembnimi za zagotavljanje integrirane oskrbe in usklajenega delovanja (občine, javni in zasebni zavodi, ki delujejo na tem področju, društva in podobne organizacije). Z vidika evalvacije nas je zanimala njihova izkušnja s projektom ter predvsem sprememba njihove ocene o zrelosti okolja za integrirano oskrbo.

Projekt in evalvacijske aktivnosti projekta se izvajajo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe: 9.2 »Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa«, specifičnega cilja: 9.2.1 »Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe«.

Skip to content