Projekt

Preobrazba varovanih oddelkov v skupnostne oblike oskrbe odraslih in otrok z oviranostmi

Zagotavljanje oskrbe odraslih in otrok z oviranostjo v kompleksnih življenjskih situacijah – analiza delovanja varovanih oddelkov in priprava izhodišč za zagotavljanje podpore po osebni meri v skupnosti

Namen projekta je natančno raziskati trenutni sistem formalnega in neformalnega delovanja varovanih oddelkov v Sloveniji ter na osnovi spoznanj in ustreznih dobrih praks iz tujine pripraviti temeljna zakonska, metodološka in praktična izhodišča za zagotavljanje podpore v skupnosti. Projekt je razdeljen na šest delovnih sklopov: 1. zemljevid ključnih konceptov in njihova medsebojna razmerja; 2. pravni vidiki urejanja in delovanja varovanih oddelkov; 3. analiza potreb uporabnikov; 4. varovani oddelek kot oblika dela z uporabniki; 5. primerjalna analiza metod dela strokovnjakov na varovanih oddelkih in primerljivih alternativah v tujini; in 6. sinteza in zasnutek celostnega modela za preobrazbo varovanih oddelkov v skupnost.

Cilji izhajajo iz navedenih sklopov: 1. narediti primerjalno analizo zakonodajnih vidikov na področju varovanih oddelkov; 2. narediti analizo potreb uporabnikov (nosilec je IRSSV); 3. narediti primerjalno analizo oblik in metod dela z ljudmi z najkompleksnejšimi in najintenzivnejšimi dolgotrajnimi stiskami v Sloveniji in tujini; in 4. pripraviti predlog preobrazbe varovanih oddelkov v skupnost temelječ na potrebah uporabnikov, človekovih pravicah in raziskovalnih rezultatih.

Trajanje projekta: december 2023 – maj 2025
IRSSV je partner v omenjenem projektu, skupaj z Inštitutom za kriminologijo in Fakulteto za socialno delo (nosilec projekta)
Financiranje: ARIS in MSP