Uveljavitev pravice do osebne asistence na IRSSV

Izvedenski oddelek se ukvarja z ocenjevanjem potreb po osebni asistenci. Postopek za uveljavitev pravice do osebne asistence določata ZOA ter Pravilnik o osebni asistenci. Do osebne asistence je upravičen uporabnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • da zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
 • da je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
 • da je star od 18 do 65 let;
 • da živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe;
 • da potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

 

Postopek za uveljavitev pravice do osebne asistence poteka po naslednjih korakih:

 1. Vlagatelj vloži dokument z vsemi predpisanimi prilogami na pristojnem centru za socialno delo (v nadaljevanju CSD).
 2. Pristojni CSD po pregledu vloge preveri izpolnjevanje pogojev za dodelitev pravice do osebne asistence. Če ugotovi, da vlagatelj pogojev ne izpolnjuje, pravico do osebne asistence zavrne. Če CSD ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za dodelitev pravice do osebne asistence, vlogo odstopi IRSSV.
 3. IRSSV vlogo prouči, imenuje strokovno komisijo, določi termin razgovora in o tem obvesti vlagatelja.
 4. Na določeni termin imenovana izvedenca opravita z vlagateljem in zakonitim zastopnikom, če ga uporabnik ima, osebni razgovor na naslovu stalnega ali začasnega bivališča uporabnika. Pri razgovoru ni navzoč predstavnik izvajalca osebne asistence.
 5. Komisija na podlagi vloge in osebnega razgovora na domu vlagatelja, pripravi mnenje o obsegu ur in vrsti storitev osebne asistence za posameznega vlagatelja.
 6. Če je iz dokumentacije ali pri osebnem razgovoru z vlagateljem ugotovljena ali zatrjevana življenjska ogroženost vlagatelja oziroma izkazana potreba po 24 urni prisotnosti druge osebe, komisija lahko pridobi zdravniško mnenje izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in ga vključi v okvir mnenja o obsegu ur in vrsti storitev osebne asistence.
 7. IRSSV mnenje posreduje na pristojni CSD.
 8. Pristojni CSD izda odločbo o številu ur in vsebini osebne asistence.
 9. V postopku ponovne ocene upravičenosti do osebne asistence v primeru, ko se uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik kljub izkazani vročitvi obvestila o razgovoru, tega neupravičeno ne udeleži oziroma ne udeležita, pri njem ne sodeluje oziroma sodelujeta ali iz drugih neutemeljenih razlogov uporabnika ali zakonitega zastopnika razgovora ni mogoče izvesti, je uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik dolžan povrniti stroške neizvedenega oziroma neuspešnega razgovora v višini stroškov za delo komisije, potnih stroškov in drugih pripadajočih stroškov.

 

Dodatne informacije:

Za vse informacije glede pridobitve osebne asistence, vloge in odločbe se obrnite na pristojni center za socialno delo (CSD). Ko bo vaša vloga v obravnavi na IRSSV, vas bomo pisno obvestili o datumu razgovora.

 

Izobraževanja za izvajanje in upravljanje osebne asistence so dostopna tukaj.

 

Uradne ure:
ponedeljek od 9:00 do 11:00 ure
sreda od 9:00 do 11:00 ure
petek od 9:00 do 11:00 ure

 

Kontakt:
osebna.asistenca@irssv.si

 

 

Skip to content