Ponedeljek, 18. Februar 2019

Fast Font

Aktualno

Objavljamo rezultate rednega letnega monitoringa izvajanja programov osebne asistence. Tokratno poročilo se nanaša na stanje v letu 2017. Namen vsakoletnega monitoringa programov osebne asistence je dvojen: zagotovitev kontinuiranega pregleda izvajanja osebne asistence v Republiki Sloveniji in priprava celovitih letnih statistik o uporabnikih, izvajalskih organizacijah, kadrih in izvajanju storitev osebne asistence na podlagi nacionalnih in mednarodnih potreb in zahtev. Analiza predstavlja pomemben vir informacij za strokovno javnost, raziskovalce in odločevalce. Je edini vir podatkov, ki prikazuje stanje na področju izvajanja osebne asistence na celotnem [ ... ]

Srečno in uspešno 2019 vam želi IRSSV. (klikni za več)

Objavljamo poročilo izvajanja storitev v varstveno delovnih centrih (VDC) in centrih oz. zavodih za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV), v letu 2017.

Poročilo se nanaša na varstveno delovne centre in centre oz. zavode za usposabljanje, delo in varstvo, v katerih se izvajajo vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo (24 ur in 16 ur) za odrasle. Namen naloge je zbrati podatke na področju omenjenih storitev za odrasle v VDC in CUDV ter na tej podlagi pripraviti analizo stanja za leto 2017 ter v segmentih, kjer je to možno, tudi primerjavo z leti 2015 in 2016. Dolgoročni cilj naloge je, da na podlagi agregiranih [ ... ]

Na Inštitutu RS za socialno varstvo po naročilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že od leta 2008 spremljamo izvajanje pomoči na domu v mreži javne službe v občinah. Namen vzpostavitve rednega in sistematičnega spremljanja je zagotoviti kakovostne in verodostojne nacionalne statistike in na tej osnovi pripravljati letne analize organiziranja in izvajanja storitve.

 

Glavne ugotovitve analize za leto 2017 so naslednje:

- Pomoč na domu je bila v okviru mreže javne službe na dan 31. 12. 2017 pravno-formalno zagotovljena v 210 od 212 občin.- Skupaj je pomoč na domu v okviru mreže javne službe izvajalo 81 [ ... ]

Inštitut RS za socialno varstvo vsako leto na podlagi letnih poročil izvajalcev pripravi analizo izvajanja socialnovarstvenih programov, ki jih preko javnih razpisov sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Glavni namen naloge je zbrati in analizirati podatke o socialnovarstvenih programih, ki jih sofinancira MDDSZ ter na tej podlagi pridobiti vpogled v stanje, trende in razvoj mreže socialnovarstvenih programov. Ažurno spremljanje socialnovarstvenih programov je pomembno z vidika preverjanja doseganja ciljev, zastavljenih v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, zbrani podatki [ ... ]

Ostale novice

Indeks blaginje otrok

 

65plus logo spletka

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci