Sreda, 16. Oktober 2019

Fast Font

Aktualno

V letih 2018 in 2019 smo pripravili še dve vmesni poročili v sklopu projekta Spremljanje in ocena projekta socialne aktivacije. Drugo vmesno poročilo zajema izkušnje, ocene in mnenja izvajalcev programov socialne aktivacije ter podaja vpogled v značilnosti uporabnikov socialne aktivacije. Tretje vmesno poročilo pa predstavlja poglede, izkušnje in ocene uporabnikov socialne aktivacije, to je oseb, ki so bile ali so vključene v programe.

Obe vmesni poročili navajata različne pomembne ugotovitve. Med drugim se jasno kaže slika velike heterogenosti uporabnikov socialne aktivacije tako po izraženih socialnih problematikah kot po starosti [ ... ]

Inštitut RS za socialno varstvo v letih 2018 – 2022 kot partnerska organizacija sodeluje z MDDSZ v operaciji Vzpostavitev projektne enote za izvedbo deinstitucionalizacije. V okviru operacije na Inštitutu RS za socialno varstvo med drugim organiziramo tudi enodnevne posvete na temo deinstitucionalizacije z namenom senzibilizacije različnih javnosti ter njihovega seznanjanja s procesi in stanjem na področju deinstitucionalizacije v Sloveniji. Hkrati želimo s posveti ustvariti prostor za dialog med različnimi deležniki, ki delujejo na področju duševnega zdravja in intelektualnih ovir (uporabniki, sorodniki, strokovnjaki in odločevalci) [ ... ]

Na IRSSV smo pripravili Priročnik za načrtovanje in izvajanje evalvacij.

V priročniku boste našli odgovore na naslednja vprašanja: Kaj je evalvacija? Zakaj sploh evalvirati? Kako evalvirati? Kakšne metode lahko uporabim pri evalvaciji? Koga vse je smiselno vključiti v evalvacijski proces? V zadnjem poglavju pa kot primer dobre prakse predstvljamo enotni postopek evalviranja javnih socialnovarstvenih programov, ki smo ga skupaj s Fakulteto za socialno delo Univerze v Ljubljani razvili na IRSSV.

Vljudno vabljeni k prebiranju!

Inštitut RS za socialno varstvo vsako leto na podlagi letnih poročil izvajalcev pripravi analizo izvajanja socialnovarstvenih programov, ki jih preko javnih razpisov sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Glavni namen naloge je zbrati in analizirati podatke o socialnovarstvenih programih, ki jih sofinancira MDDSZ ter na tej podlagi pridobiti vpogled v stanje, trende in razvoj mreže socialnovarstvenih programov. Ažurno spremljanje socialnovarstvenih programov je pomembno z vidika preverjanja doseganja ciljev, zastavljenih v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, zbrani podatki [ ... ]

Letno poročilo je peto po vrsti in se nanaša na obdobje 2017 - 2018. Poročilo okvirno sledi vnaprej pripravljeni strukturi letnega poročila, po potrebi pa vsebino tudi deloma prilagodimo željam naročnika ali pa posebnostim določenega obdobja, ki ga spremljamo. V poročilu kratkemu orisu metodološkega okvirja sledi pregled makroekonomske in demografske situacije v Sloveniji, pregled gospodarskega položaja in stanja na področju trga dela ter drugih dejavnikov, ki vplivajo na socialni položaj prebivalstva. Realizacijo ključnih ciljev Resolucije spremljamo na podlagi že vnaprej določenih kazalnikov in ciljnih vrednosti do leta 2020. V zadnjem [ ... ]

Ostale novice

Indeks blaginje otrok

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

bazaotroci

 

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci