Sobota, 28. November 2020

Fast Font

Aktualno

Na Inštitutu RS za socialno varstvo po naročilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že od leta 2008 spremljamo izvajanje pomoči na domu v mreži javne službe v občinah. Namen vzpostavitve rednega in sistematičnega spremljanja je zagotoviti kakovostne in verodostojne nacionalne statistike in na tej osnovi pripravljati letne analize organiziranja in izvajanja storitve.

Pripravili smo trinajsto analizo s podatki za leto 2019 ter povzetek glavnih ugotovitev. Prav tako smo kot v preteklih letih, tudi tokrat na naši spletni strani posodobili zemljevid pomoči na domu.

Inštitut RS za socialno varstvo vsako leto na podlagi letnih poročil izvajalcev pripravi analizo izvajanja socialnovarstvenih programov, ki jih preko javnih razpisov sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Glavni namen naloge je zbrati in analizirati podatke o socialnovarstvenih programih, ki jih sofinancira MDDSZ ter na tej podlagi pridobiti vpogled v stanje, trende in razvoj mreže socialnovarstvenih programov. Ažurno spremljanje socialnovarstvenih programov je pomembno z vidika preverjanja doseganja ciljev, zastavljenih v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, zbrani podatki [ ... ]

Epidemija novega koronavirusa je spremenila življenja otrok. Ti so sicer skupina prebivalstva, ki je v povprečju manj od drugih starostnih skupin izpostavljena bolezni COVID-19, kar pa še ne pomeni, da zaradi ukrepov za zajezitev epidemije niso postali bolj ranljivi. Podatkov o tem, kako so doživljali epidemijo in ukrepe za njeno zajezitev ni veliko, še posebej ne takih, ki bi jih pridobili neposredno od otrok samih. Prav takšni podatki nas najbolj zanimajo, saj menimo, da so ključni za oblikovanje otrokom bolj prijaznih ukrepov različnih javnih politik (izobraževalne, zdravstvene, družinske, socialne).

Na Inštitutu RS za socialno [ ... ]

Evalvacijska skupina, ki jo sestavljamo Inštitut RS za socialno varstvo kot vodilni partner ter sodelujoča partnerja Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani in Inštitut za ekonomska raziskovanja, za naročnika Ministrstvo za zdravje od februarja 2020 do oktobra 2022, izvaja evalvacijo projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Projekt se odvija v petih različnih okoljih: Koper, Maribor, Poljčane, Ptuj in Tržič.

Evalvacija bo služila pripravi splošne ocene izvedbe projekta, s katerim bodo izvajalci projektov razvijali nove storitve v skupnosti [ ... ]

V obdobju 2018–2020 v Sloveniji poteka projekt Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona za dolgotrajno oskrbo. Aktivnosti potekajo v treh pilotnih okoljih, ki so bila izbrana na javnem razpisu (JR 2018): urbano pilotno okolje Celje, semi-ruralno pilotno okolje Dravograd in ruralno pilotno okolje Krško.

Ključni cilji javnega razpisa so:

1. testiranje orodja in postopkov za oceno upravičenosti do DO (vloga, ocenjevalna lestvica, osebni in izvedbeni načrti, informiranje ciljne javnosti); 2. testiranje novih storitev in integrirane obravnave uporabnika v domačem okolju; 3. testiranje novih storitev [ ... ]

Ostale novice

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci