Torek, 26. Januar 2021

Fast Font

Aktualno

Jeseni 2019 smo na IRSSV pripravili četrto vmesno poročilo v sklopu projekta Spremljanje in ocena izvajanja socialne aktivacije. V poročilu predstavljamo izkušnje in poglede izvajalcev programov, koordinatork socialne aktivacije ter kontaktnih oseb CSD in UD na socialno aktivacijo, po zaključenih programih prvih štirih javnih razpisov, tj. kratkih (3 mesečnih) programov, dolgih (11 mesečnih) in vmesnih (6 mesečnih) programov socialne aktivacije.

Razgovore z izbranimi izvajalci vmesnih in dolgih programov smo opravili ob terenskih obiskih junija in julija 2019. Ugotovitve razgovorov predstavljamo v posebnem poglavju, v katerem je poudarek [ ... ]

Na Inštitutu RS za socialno varstvo iščemo novega sodelavca oz. sodelavko, ki bo vodil projekt Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Kot raziskovalec oz. raziskovalka boste aktivno sodelovali pri prehodu zavoda CUDV Črna na Koroškem iz institucionalne v skupnostno obliko oskrbe.

Pogoji za prijavo:

izobrazbe je VII/2 stopnja izobrazbe družboslovne ali humanistične smeri (2. bolonjska stopnja oz. visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja); aktivno znanje enega in pasivno znanje drugega tujega jezika; poznavanje [ ... ]

Na Inštitutu RS za socialno varstvo po naročilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že od leta 2008 spremljamo izvajanje pomoči na domu v mreži javne službe v občinah. Namen vzpostavitve rednega in sistematičnega spremljanja je zagotoviti kakovostne in verodostojne nacionalne statistike in na tej osnovi pripravljati letne analize organiziranja in izvajanja storitve.

Pripravili smo trinajsto analizo s podatki za leto 2019 ter povzetek glavnih ugotovitev. Prav tako smo kot v preteklih letih, tudi tokrat na naši spletni strani posodobili zemljevid pomoči na domu.

Inštitut RS za socialno varstvo vsako leto na podlagi letnih poročil izvajalcev pripravi analizo izvajanja socialnovarstvenih programov, ki jih preko javnih razpisov sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Glavni namen naloge je zbrati in analizirati podatke o socialnovarstvenih programih, ki jih sofinancira MDDSZ ter na tej podlagi pridobiti vpogled v stanje, trende in razvoj mreže socialnovarstvenih programov. Ažurno spremljanje socialnovarstvenih programov je pomembno z vidika preverjanja doseganja ciljev, zastavljenih v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, zbrani podatki [ ... ]

Epidemija novega koronavirusa je spremenila življenja otrok. Ti so sicer skupina prebivalstva, ki je v povprečju manj od drugih starostnih skupin izpostavljena bolezni COVID-19, kar pa še ne pomeni, da zaradi ukrepov za zajezitev epidemije niso postali bolj ranljivi. Podatkov o tem, kako so doživljali epidemijo in ukrepe za njeno zajezitev ni veliko, še posebej ne takih, ki bi jih pridobili neposredno od otrok samih. Prav takšni podatki nas najbolj zanimajo, saj menimo, da so ključni za oblikovanje otrokom bolj prijaznih ukrepov različnih javnih politik (izobraževalne, zdravstvene, družinske, socialne).

Na Inštitutu RS za socialno [ ... ]

Ostale novice

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci