Področje

Socialnovarstvene storitve in programi

STORITVE

Socialnovarstvene storitve so namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav oz. izzivom in tveganjem (socialna preventiva) in obsegajo aktivnosti in pomoč za samopomoč posamezniku, družini in skupinam prebivalstva. Na IRSSV redno spremljamo in/ali poglobljeno analiziramo naslednje:

Pomoč družini na domu oziroma socialna oskrba na domu je namenjena ljudem, ki imajo zagotovljene pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami. Gre za socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko le ta lahko nadomesti institucionalno varstvo. V letu 2008 smo na IRSSV pričeli s sistematičnim spremljanjem te storitve po vseh slovenskih občinah.  Ključne informacije redno posodabljamo na zemljevidu občin, kjer za vsako navedemo kontaktne podatke izvajalca socialne oskrbe na domu, ki mu je občina podelila koncesijo oziroma je z njim sklenila pogodbo, ter ceno storitve za uporabnika na uro.

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Izvajalci storitve so domovi za starejše, posebni socialnovarstveni zavodi, varstveno delovni centri, socialno varstveni zavodi za usposabljanje ter nadomestne oblike bivanja in oskrbe.

Na IRSSV spremljamo izvajanje storitev v varstveno-delovnih centrih in centrih za usposabljanje, delo in varstvo. Ti izvajajo storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki je organizirana oblika varstva, uporabnikom daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje ter opravljanja koristnega in njihovim zmožnostim primernega dela, lahko pa tudi storitve institucionalnega varstva, pomoč na domu in dnevno varstvo. Centri za usposabljanje, delo in varstvo izvajajo še posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke, mladostnike in odrasle osebe do 26. leta v skladu s predpisi s področja šolske zakonodaje in institucionalno varstvo otrok.

Oskrbovana stanovanja predstavljajo eno izmed alternativnih oblik bivanja v Sloveniji in se nahajajo na kontinuumu med oskrbo na domu ter oskrbo v institucionalnem varstvu. Pri zagotavljanju oskrbe so se oblikovale različne in neusklajene prakse, kar se odraža predvsem pri vlogi oskrbnika, zagotavljanju varovanja na daljavo ter izrazito heterogenih cenah najema in oskrbe. Zato smo na IRSSV v letu 2015 pripravili analizo organiziranosti in izvajanja oskrbe. Pomanjkljiva in nejasna veljavna pravno-formalno ureditev in nejasna vizija oskrbovanih stanovanj kliče k sistemski ureditvi področja. Ključne informacije o lokacijah, številu stanovanj ter kontaktnih podatkih posodabljamo na zemljevidu in seznamu oskrbovanih stanovanj.

PROGRAMI

Sistem socialnega varstva v Sloveniji zagotavlja različne oblike pomoči posameznikom in skupinam, ki se znajdejo v socialnih stiskah. Socialnovarstveni programi so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva in so dopolnitev ali alternativa socialnovarstvenim storitvam in ukrepom ter se sofinancirajo preko javnih razpisov. Po trenutno veljavni Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva 2022-2030, bo prestrukturiranje mreže socialnovarstvenih programov izvedeno postopoma, in sicer iz prej desetih vsebinskih področij na pet različnih tipov programov glede na intenzivnost, kontinuiteto in oblike pomoči ter podpore, ki jo zagotavljajo uporabnikom.

Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva spada med redne letne naloge IRSSV že vrsto let. Analiza nudi vpogled v razvoj mreže programov socialnega varstva, ki jih finančno podpira MDDSZ, in pluralizacijo te mreže.

Z namenom širše javne dostopnosti kontaktnih podatkov o programih, ki jih sofinancira MDDSZ, smo leta 2010 na spletnem mestu IRSSV prvič objavili osnovne podatke o programih, in sicer v uporabniku prijazni in enostavni obliki. Seznam izvajalcev in programov za tekoče leto se nahaja na zemljevidu ali pa tabelarno tukaj.

 

Enotni sistem evalviranja javnih verificiranih socialnovarstvenih programov (JVSP)

JVSP se izvajajo na podlagi verifikacije ali smernic, ki so objavljene v javnih razpisih za (so)financiranje. Vsi JVSP, ki so od Socialne zbornice Slovenije (SZS) pridobili listino o strokovni verifikaciji in so večletno sofinancirani MDDSZ, so vključeni v sistem rednega nacionalnega ocenjevanja. V ta namen smo na IRSSV razvili evalvacijski model, merske instrumente, pripravili spletno aplikacijo za vnos podatkov Evapro© in napisali priročnik za uporabo aplikacije. Trenutno je v teku popolna prenova sistema evalviranja v skladu z  novo Resolucijo (ReNPSV 2022–2030), v ta namen je bila ustanovljena strokovna delovna skupina (članstvo sestavljajo strokovnjaki iz FSD, MDDSZ, SZS, IRSSV ter predstavniki JVSP).

Razvili smo aplikacijo (bazo) za beleženje opravljenih storitev v javnih socialnovarstvenih programih. EVAPRO je interaktivna aplikacija, namenjena mesečnemu, polletnemu in letnemu poročanju financerju javnih socialnovarstvenih programov Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter evalviranju javnih socialnovarstvenih programov.

Evalvacijska poročila, posamična in skupna

Baza Evapro© 

Priročnik Načrtovanje in izvajanje evalvacij

Strokovne podlage za pripravo standardov in normativov za področje varstveno delovnih centrov in institucionalnega varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami (2011) Ureditev skrbništva v mednarodni perspektivi (2010) Postopki, organizacija in standardi na področju rejništva (2010) Analiza delovanja KCM: Priprava predlogov za prenovo organizacije Kriznih centrov za mlade (2016) Medgeneracijska solidarnost v skupnosti: analiza stanja in priprava predlogov (2012) Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2022 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2021 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2020 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2019 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2018 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2017 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2016 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2015 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2014 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2013 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2012 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2011 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2010 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2009 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2008 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2007 Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2022) – otroci Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2022) – odrasli Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2021) – otroci Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2021) – odrasli Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2020) Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2019) Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2018) Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2017) Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2016) Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2015) Priprava izhodišč za spremljanje podatkov VDC (2015) Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2022 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2021 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2020 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2019 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2018 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2017 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2016 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2015 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2014 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2013 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2012 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2011 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2010 Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov: Poročilo za leto 2008 Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: Poročilo o zunanji evalvaciji specializiranih terapevtskih programov psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali družinam, namenjenim razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov (2011) Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: Poročilo o zunanji evalvaciji programov sprejemališč in zavetišč za brezdomce ter programov sprejemališč in zavetišč za brezdomne uživalce nedovoljenih drog (2011) Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: Evalvacijsko poročilo zavetišča za brezdomne uživalce drog (2016) Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: Evalvacijsko poročilo za skupino visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog (2016) Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: Evalvacijsko poročilo za skupino nizkopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog (2016) Zbirnik končnih evalvacijskih poročil visokopražnih programov (2016) Zbirnik končnih evalvacijskih poročil nizkopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog (2016)
Skip to content