Izdelava novega regijskega indeksa dobrobiti otrok RIBO_končno poročilo Spremljanje izvajanja programov v podporo družini: končno poročilo o izvajanju programov v letu 2022 Spremljanje izvajanja programov v podporo družini: končno poročilo o izvajanju programov v letu 2021 Spremljanje izvajanja programov v podporo družini: končno poročilo o izvajanju programov v letu 2018 Ureditev skrbništva v mednarodni perspektivi (2010) Strokovne smernice za delo na področju posvojitev (2019) Spremljanje uvajanja inovacij na področju otroka in družine (2007) Inštrumenti za izvedbo evalvacije programov v podporo družini (2008) Kazalci za spremljanje napredka pri sprejemanju ukrepov za uresničevanje konvencije o otrokovih pravicah (2009) Raziskava o vplivih veljavnih ukrepov družinske politike na odločanje za otroke (2010) Raziskava o potrebah družin po različnih oblikah storitev (2010) Evalvacija projekta “Zagovornik – glas otroka” (2017) Razvoj družinskih centrov (2011) Otroci s hudimi motnjami vedenja (2011) Življenjski poteki oseb, prikrajšanih za normalno družinsko življenje (2012) Priprava strokovnih podlag za novo Resolucijo o družinski politiki (2012) Strokovne podlage za nadgradnjo instituta skrbništva (2013) Ocena učinkov nove socialne zakonodaje – priloga (2013) Ocena učinkov nove socialne zakonodaje – končno poročilo (2013) Dodatna analiza ocene učinkov izvajanja nove socialne zakonodaje: otroški dodatek (2013) Prisilne poroke romskih deklic (2014) Ureditev preživnin v mednarodni perspektivi: primerjalna analiza modelov preživnin v različnih sistemih blaginje (2015) Aktivno državljanstvo mladostnikov (2016) Primerjalna analiza dobrih praks za dvig rodnosti v mednarodni perspektivi (2017) Položaj otrok v Sloveniji danes: situacijska analiza (2017, knjiga) Otroško delo v Sloveniji (2017) Implementacija orodja Sveta Evrope za oceno participacije otrok (2020) Indeks blaginje otrok – IBO (2018, publikacija) Regijski indeks blaginje otrok – RIBO (2019) Vsakdanje življenje otrok v času epidemije novega koronavirusa (2020)