Področje

Osebna asistenca

Osebna asistenca (OA) je sredstvo, ki ljudem, ki zaradi invalidnosti v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega in lahko sami ali s pomočjo zakonitega zastopnika dajejo drugemu navodila za izvedbo pomoči, omogoča, da lahko živijo neodvisno in bolj kakovostno. Uporabnikom omogoča, da lahko opravljajo aktivnosti, kot drugi ljudje: živijo v skupnosti, se izobražujejo, zaposlujejo, se ukvarjajo s hobiji, so politično aktivni, si ustvarijo družine in skrbijo za svoje otroke. OA pokriva vsa področja življenja in je prilagojena potrebam, željam in življenjskemu slogu vsakega posameznega uporabnika. Prispeva k deinstitucionalizaciji in kot taka predstavlja tudi pravico, ki izhaja iz Konvencije o pravicah invalidov (19. člen Ur. L. RS št. 37/2008). Februarja leta 2017 je bil v Sloveniji sprejet Zakon o osebni asistenci (Ur. l. RS, št. 10/2017 in 31/2018) (ZOA), ki se je začel izvajati januarja 2019.

Pred uveljavitvijo ZOA so v Sloveniji OA izvajale invalidske organizacije. OA je bila financirana projektno, na podlagi različni razpisov (Zavoda RS za zaposlovanje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, občin) in s strani uporabnikov. Nacionalno postavljenih smernic glede ocenjevanja potreb, vstopnih kriterijev, vsebin izvajanja OA ipd. ni bilo, tako da so se izvajalci sami odločali, na kakšen način in komu bodo zagotavljali OA ter katere storitve bodo izvajali v okviru svojih programov.

IRSSV je od leta 2015 do začetka izvajanja ZOA sistematično spremljal podatke o izvajanju programov osebne asistence in na tej osnovi pripravljal analize, ki so bile v pomoč pri oblikovanju zakonodajnih rešitev na področju OA. V letu 2018 je IRSSV za potrebe izvajanja ZOA pripravil orodje za oceno upravičenosti do OA (ZOjA). Na podlagi ugotovitev evalvacije uvajanja ZOA, ki jo je IRSSV izvedel po enoletnem izvajanju ZOA, je pristopil k prenovi ocenjevalnega orodja ZOjA. Slednje je potekalo v okviru delovne skupine, v katero so bili imenovani predstavniki in predstavnice invalidskih organizacij, ki so imeli daljšo zgodovino izvajanja programov OA. Ko je delovna skupina zaključila z delom, je IRSSV orodje uskladil še z naročnikom, MDDSZ.

V letu 2021 je bila sprejeta novela ZOA (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci – ZOA-B (Uradni list RS, št. 172/21 z dne 29. 10. 2021),  ki je IRSSV poleg strokovne podpore pri izvajanju ZOA naložila še nove naloge, in sicer: usposabljanje uporabnikov, njihovih zakonitih zastopnikov, osebnih asistentov, strokovnih vodij in usklajevalcev osebne asistence; usposabljanje članov strokovnih komisij ter vzpostavitev izvedenskega organa, ki od marca 2022 deluje v okviru IRSSV.

Več o IZVEDENSTVU.

Skip to content