Področje

Položaj otrok in družin

Otroci predstavljajo specifično družbeno skupino, saj so odvisni od odraslih in izključeni iz formalnih procesov političnega odločanja. Zato ne morejo vplivati na svoj družbeni položaj, so ranljivi in potrebujejo posebno skrb in zaščito. Njihov položaj je odvisen tudi od njihovega družinskega okolja. Spričo te kompleksnosti je treba kakovost njihovega življenja razumeti celostno in v soodvisnosti od drugih družbenih področij. Država je dolžna zagotoviti otrokom varno otroštvo in možnost razvoja, za kar je nujno potreben delujoč in učinkovit sistem socialne varnosti, vsem dostopna in kakovostna izobraževalni in zdravstveni sistem ter sodobna družinska politika. Vloga države je, da oblikuje ustrezno zakonodajo in javne politike, ki bodo upoštevale otrokove pravice, spodbujale njihovo uresničevanje, zagotovile zaščito in varnost otrok (in njihovih družin) ter ustvarjale razmere za razvoj vseh otrokovih potencialov. Oblikovanje takšnih javnih politik je lahko učinkovito le, če temelji na sistematičnemu spremljanju položaja otrok in družin, analizami, evalvacijami in raziskavami, za kar je bil znotraj Inštituta RS za socialno varstvo leta 2004 ustanovljen oddelek Otroške opazovalnice.

Izdelava novega regijskega indeksa dobrobiti otrok RIBO_končno poročilo Spremljanje izvajanja programov v podporo družini: končno poročilo o izvajanju programov v letu 2022 Spremljanje izvajanja programov v podporo družini: končno poročilo o izvajanju programov v letu 2021 Spremljanje izvajanja programov v podporo družini: končno poročilo o izvajanju programov v letu 2018 Ureditev skrbništva v mednarodni perspektivi (2010) Postopki, organizacija in standardi na področju rejništva (2010) Strokovne smernice za delo na področju posvojitev (2019) Spremljanje uvajanja inovacij na področju otroka in družine (2007) Inštrumenti za izvedbo evalvacije programov v podporo družini (2008) Kazalci za spremljanje napredka pri sprejemanju ukrepov za uresničevanje konvencije o otrokovih pravicah (2009) Raziskava o vplivih veljavnih ukrepov družinske politike na odločanje za otroke (2010) Raziskava o potrebah družin po različnih oblikah storitev (2010) Evalvacija projekta “Zagovornik – glas otroka” (2017) Razvoj družinskih centrov (2011) Otroci s hudimi motnjami vedenja (2011) Življenjski poteki oseb, prikrajšanih za normalno družinsko življenje (2012) Priprava strokovnih podlag za novo Resolucijo o družinski politiki (2012) Strokovne podlage za nadgradnjo instituta skrbništva (2013) Ocena učinkov nove socialne zakonodaje – priloga (2013) Ocena učinkov nove socialne zakonodaje – končno poročilo (2013) Dodatna analiza ocene učinkov izvajanja nove socialne zakonodaje: otroški dodatek (2013) Prisilne poroke romskih deklic (2014) Ureditev preživnin v mednarodni perspektivi: primerjalna analiza modelov preživnin v različnih sistemih blaginje (2015) Aktivno državljanstvo mladostnikov (2016) Primerjalna analiza dobrih praks za dvig rodnosti v mednarodni perspektivi (2017) Položaj otrok v Sloveniji danes: situacijska analiza (2017, knjiga) Otroško delo v Sloveniji (2017) Implementacija orodja Sveta Evrope za oceno participacije otrok (2020) Indeks blaginje otrok – IBO (2018, publikacija) Regijski indeks blaginje otrok – RIBO (2019) Vsakdanje življenje otrok v času epidemije novega koronavirusa (2020) Spremljanje izvajanja programov v podporo družini: končno poročilo o izvajanju programov v letu 2020 Razvoj informacijskega sistema za spremljanje položaja otrok in mladine v Sloveniji in vzpostavitev »portala informacij o otrocih in mladini« (2007)
Skip to content