Področje

Položaj otrok in družin

Otroci predstavljajo specifično družbeno skupino, saj so odvisni od odraslih in izključeni iz formalnih procesov političnega odločanja. Zato ne morejo vplivati na svoj družbeni položaj, so ranljivi in potrebujejo posebno skrb in zaščito. Njihov položaj je odvisen tudi od njihovega družinskega okolja. Spričo te kompleksnosti je treba kakovost njihovega življenja razumeti celostno in v soodvisnosti od drugih družbenih področij. Država je dolžna zagotoviti otrokom varno otroštvo in možnost razvoja, za kar je nujno potreben delujoč in učinkovit sistem socialne varnosti, vsem dostopna in kakovostna izobraževalni in zdravstveni sistem ter sodobna družinska politika. Vloga države je, da oblikuje ustrezno zakonodajo in javne politike, ki bodo upoštevale otrokove pravice, spodbujale njihovo uresničevanje, zagotovile zaščito in varnost otrok (in njihovih družin) ter ustvarjale razmere za razvoj vseh otrokovih potencialov. Oblikovanje takšnih javnih politik je lahko učinkovito le, če temelji na sistematičnemu spremljanju položaja otrok in družin, analizami, evalvacijami in raziskavami, za kar je bil znotraj Inštituta RS za socialno varstvo leta 2004 ustanovljen oddelek Otroške opazovalnice.

Poročilo

Ureditev skrbništva v mednarodni perspektivi

Poročilo

Postopki, organizacija in standardi na področju rejništva

Poročilo

Strokovne smernice za delo na področju posvojitev

Poročilo

Spremljanje uvajanja inovacij na področju otroka in družine

Poročilo

Inštrumenti za izvedbo evalvacije programov v podporo družini

Poročilo

Kazalci za spremljanje napredka pri sprejemanju ukrepov za uresničevanje konvencije o otrokovih pravicah

Poročilo

Raziskava o vplivih veljavnih ukrepov družinske politike na odločanje za otroke

Poročilo

Raziskava o potrebah družin po različnih oblikah storitev

Poročilo

Evalvacija projekta “Zagovornik – glas otroka”

Poročilo

Razvoj družinskih centrov

Poročilo

Otroci s hudimi motnjami vedenja

Poročilo

Življenjski poteki oseb, prikrajšanih za normalno družinsko življenje

Poročilo

Priprava strokovnih podlag za novo Resolucijo o družinski politiki

Poročilo

Strokovne podlage za nadgradnjo instituta skrbništva

Poročilo

Ocena učinkov nove socialne zakonodaje – priloga

Poročilo

Ocena učinkov nove socialne zakonodaje – končno poročilo

Poročilo

Dodatna analiza ocene učinkov izvajanja nove socialne zakonodaje: otroški dodatek

Poročilo

Prisilne poroke romskih deklic

Poročilo

Ureditev preživnin v mednarodni perspektivi: primerjalna analiza modelov preživnin v različnih sistemih blaginje

Poročilo

Aktivno državljanstvo mladostnikov

Poročilo

Primerjalna analiza dobrih praks za dvig rodnosti v mednarodni perspektivi

Poročilo

Položaj otrok v Sloveniji danes: situacijska analiza

Poročilo

Otroško delo v Sloveniji

Poročilo

Implementacija orodja Sveta Evrope za oceno participacije otrok

Poročilo

Indeks blaginje otrok (IBO)

Poročilo

Regijski indeks blaginje otrok (RIBO)

Poročilo

Vsakdanje življenje otrok v času epidemije novega koronavirusa

Poročilo

Spremljanje izvajanja programov v podporo družini: končno poročilo o izvajanju programov v letu 2020

Poročilo

Razvoj informacijskega sistema za spremljanje položaja otrok in mladine v Sloveniji in vzpostavitev »portala informacij o otrocih in mladini«

Skip to content