Poročila

Aktivno državljanstvo mladostnikov (2016) Analiza delovanja KCM: Priprava predlogov za prenovo organizacije Kriznih centrov za mlade (2016) Analiza kadra v dolgotrajni oskrbi (2016) Analiza organiziranosti in izvajanja oskrbe na področju oskrbovanih stanovanj (2015) Analiza organiziranosti in izvajanje oskrbe na področju oskrbovanih stanovanj (2014) Analiza posebnih socialnih programov za vključevanje invalidov v družbo (2013) Analiza programov osebne asistence (2007) Analiza socialno ekonomskega položaja invalidov za pripravo Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (2007) Analiza storitev, opravljenih na podlagi dovoljenja za delo (2013) Brezdomstvo v Sloveniji – povzetek Civicus civil society Slovenia index – Draft report (2010) Civicus civil society Slovenia index – Policy action brief draft (2010) Dodatna analiza ocene učinkov izvajanja nove socialne zakonodaje: otroški dodatek (2013) Dostopnost grajenega in komunikacijskega okolja kot predpogoj za socialno vključevanje invalidov – uporabniška perspektiva (2008) Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe (2020) Evalvacija programa Spodbujanje neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo (2014) Evalvacija projekta “Zagovornik – glas otroka” (2017) Evalvacija projekta, preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše (2022) Evalvacija uvajanja Zakona o osebni asistenci (2020) Implementacija orodja Sveta Evrope za oceno participacije otrok (2020) Indeks blaginje otrok – IBO (2018, publikacija) Institut zagovornika za odrasle osebe (2010) Inštrumenti za izvedbo evalvacije programov v podporo družini (2008) Integrated delivery of social services aiming at the activation of minimum income recipients in the labour market – Country study Slovenia (2017) Izdelava novega regijskega indeksa dobrobiti otrok RIBO_končno poročilo Izhodišča za spremljanje vključenosti oseb s statusom po ZDVDTP v različne oblike oskrbe oziroma storitve (2017) Izkušnje in pogledi koordinatork, kontaktnih oseb na CSD in UD ter izvajalcev programov na socialno aktivacijo po zaključenih programih prvih štirih javnih razpisov – četrto vmesno poročilo (2020) Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2007
Skip to content