Poročila

Dezinstitucionalizacija

Dolgotrajna oskrba

Poročilo

Medgeneracijska solidarnost v skupnosti: analiza stanja in priprava predlogov

Poročilo

Spremljanje in ocenjevanje izvajanja Evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012

Poročilo

Pregled izvajanja socialne oskrbe na domu po evropskih državah s poudarkom na ocenjevanju potreb uporabnikov

Poročilo

Analiza kadra v dolgotrajni oskrbi

Poročilo

Izhodišča za spremljanje vključenosti oseb s statusom po ZDVDTP v različne oblike oskrbe oziroma storitve

Poročilo

Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi

Poročilo

Evalvacija projekta, preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

Poročilo

Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2022

Osebe z različnimi ovirami

Poročilo

Strokovne podlage za pripravo standardov in normativov za področje varstveno delovnih centrov in institucionalnega varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami

Poročilo

Analiza socialno ekonomskega položaja invalidov za pripravo Zakona o izenačevanju možnosti invalidov

Poročilo

Dostopnost grajenega in komunikacijskega okolja kot predpogoj za socialno vključevanje invalidov – uporabniška perspektiva

Poročilo

Pregled ureditve družbenega varstva duševno in telesno prizadetih oseb v državah EU ter analiza stanja v RS za potrebe prenove Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb

Poročilo

Institut zagovornika za odrasle osebe

Poročilo

Raziskava o pravicah invalidov

Poročilo

Analiza posebnih socialnih programov za vključevanje invalidov v družbo

Poročilo

Oblikovanje strokovnih podlag za ureditev različnih statusov invalidov

Poročilo

Spremljanje in ocena izvajanja pilotnega projekta Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov

Osebna asistenca

Poročilo

Evalvacija uvajanja Zakona o osebni asistenci

Poročilo

Spremljanje programov osebne asistence – analiza izvajanja programov v letu 2017

Poročilo

Spremljanje programov osebne asistence – analiza izvajanja programov v letu 2016

Poročilo

Spremljanje programov osebne asistence – analiza izvajanja programov v letu 2015

Poročilo

Analiza programov osebne asistence

Položaj otrok in družin

Poročilo

Ureditev skrbništva v mednarodni perspektivi

Poročilo

Postopki, organizacija in standardi na področju rejništva

Poročilo

Strokovne smernice za delo na področju posvojitev

Poročilo

Spremljanje uvajanja inovacij na področju otroka in družine

Poročilo

Inštrumenti za izvedbo evalvacije programov v podporo družini

Poročilo

Kazalci za spremljanje napredka pri sprejemanju ukrepov za uresničevanje konvencije o otrokovih pravicah

Poročilo

Raziskava o vplivih veljavnih ukrepov družinske politike na odločanje za otroke

Poročilo

Raziskava o potrebah družin po različnih oblikah storitev

Poročilo

Evalvacija projekta “Zagovornik – glas otroka”

Revščina in socialno izključevanje

Poročilo

Raziskava indeks civilne družbe – Vpliv civilne družbe na mladinske politike

Poročilo

Raziskava indeks civilne družbe – Odnos med organizacijami civilne družbe in državo

Poročilo

Raziskava indeks civilne družbe – Obseg, struktura in vloga/funkcija slovenskih civilno-družbenih organizacij

Poročilo

Raziskava indeks civilne družbe – Končno poročilo

Poročilo

Raziskava indeks civilne družbe – Akcijski načrt

Poročilo

Revščina in socialna izključenost enostarševskih družin

Poročilo

Ocena obsega odkritega in skritega brezdomstva v Sloveniji

Poročilo

Civicus civil society Slovenia index – Policy action brief draft

Poročilo

Civicus civil society Slovenia index – Draft report

Socialnovarstvene storitve in programi

Poročilo

Ureditev skrbništva v mednarodni perspektivi

Poročilo

Postopki, organizacija in standardi na področju rejništva

Poročilo

Strokovne podlage za pripravo standardov in normativov za področje varstveno delovnih centrov in institucionalnega varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami

Poročilo

Analiza delovanja KCM: Priprava predlogov za prenovo organizacije Kriznih centrov za mlade

Poročilo

Medgeneracijska solidarnost v skupnosti: analiza stanja in priprava predlogov

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2022

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2021

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2020

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2019

Spremljanje strateških dokumentov in ukrepov

Poročilo

Spremljanje in ocenjevanje izvajanja Evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012

Poročilo

Zaključno poročilo o izvajanju in doseganju ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020

Poročilo

Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020: Poročilo o uresničevanju ciljev v obdobju 2019-2020

Poročilo

Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020: Poročilo o uresničevanju ciljev v obdobju 2018-2019

Poročilo

Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020: Poročilo o uresničevanju ciljev v obdobju 2017-2018

Poročilo

Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020: Poročilo o uresničevanju ciljev v obdobju 2016-2017

Poročilo

Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (december 2016)

Poročilo

Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (december 2015)

Poročilo

Spremljanje učinkov izvajanja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2006 – 2010: Zaključno poročilo

Skip to content