Področje

Dolgotrajna oskrba

Sodobne oblike življenja in demografski trendi staranja prebivalstva nam zastavljajo velike izzive kako vsem ljudem omogočiti kakovostno starost in kako jih podpreti takrat, ko v svojem življenju potrebujejo pomoč. Ta vprašanja v veliki meri naslavlja dolgotrajna oskrba, ki jo lahko poenostavljeno opredelimo kot niz različnih storitev in ukrepov, ki so namenjene zadovoljevanju življenjskih potreb starejših. Storitve, ki jih prinaša dolgotrajna oskrba so eden ključnih družbenih ukrepov, ki zagotavljajo družbeno stabilnost in blaginjo ter jamčijo uresničevanje človekovih pravic za starejše ljudi.

Zaradi demografskih in drugih družbenih sprememb obstoječe storitve in programi dolgotrajne oskrbe v Sloveniji ne prinašajo več ustreznih odgovorov, zato jih je potrebno prenoviti. Staranje prebivalstva, spremenjeni življenjski standardi, nova spoznanja, pritiski javnosti, politična volja in drugi družbeni momenti so sprožili reformo dolgotrajne oskrbe, ki smo ji v tem trenutku priča v Sloveniji. Reformo spremljajo različni programski dokumenti in Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk), ki jih je potrebno začeti implementirati in sistematično spremljati.

Oblikovanje dolgotrajne oskrba je kompleksen proces, kjer so vključeni starejši, njihovi svojci, strokovne službe, lokalne skupnosti in širša družba.  Da bi lahko oblikovali kakovostno dolgotrajno oskrba, je nujno povezovanje upravičencev, različnih družbenih skupin, strokovnih služb, predstavniki socialne politike in znanosti. Čeprav so sistemi dolgotrajne oskrbe lahko različni, mora biti temeljno vodilo za oblikovanje dolgotrajne oskrbe podpora starejšim s skladu z njihovimi potrebami, in na način, da se ohranjanja njihovo dostojanstvo. Pri reformi sistema nas čaka veliko izzivov, ki jih bo potrebno nasloviti na več nivojih, od prakse, političnega usklajevanja in sistematičnega strokovnega in znanstvenega usmerjanja.

Poročilo

Medgeneracijska solidarnost v skupnosti: analiza stanja in priprava predlogov

Poročilo

Spremljanje in ocenjevanje izvajanja Evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012

Poročilo

Pregled izvajanja socialne oskrbe na domu po evropskih državah s poudarkom na ocenjevanju potreb uporabnikov

Poročilo

Analiza kadra v dolgotrajni oskrbi

Poročilo

Izhodišča za spremljanje vključenosti oseb s statusom po ZDVDTP v različne oblike oskrbe oziroma storitve

Poročilo

Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi

Poročilo

Evalvacija projekta, preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

Poročilo

Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2022

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2021

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2020

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2019

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2018

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2017

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2016

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2015

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2014

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2013

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2012

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2011

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2010

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2009

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2008

Poročilo

Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2007

Poročilo

Analiza organiziranosti in izvajanja oskrbe na področju oskrbovanih stanovanj, 2015

Poročilo

Analiza organiziranosti in izvajanje oskrbe na področju oskrbovanih stanovanj, 2014

Poročilo

Analiza storitev, opravljenih na podlagi dovoljenja za delo, 2013

Skip to content