Področje

Dolgotrajna oskrba

Sodobne oblike življenja in demografski trendi staranja prebivalstva nam zastavljajo velike izzive kako vsem ljudem omogočiti kakovostno starost in kako jih podpreti takrat, ko v svojem življenju potrebujejo pomoč. Ta vprašanja v veliki meri naslavlja dolgotrajna oskrba, ki jo lahko poenostavljeno opredelimo kot niz različnih storitev in ukrepov, ki so namenjene zadovoljevanju življenjskih potreb oseb, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanju ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju odvisni od pomoči druge osebe. Storitve, ki jih prinaša dolgotrajna oskrba so eden ključnih družbenih ukrepov, ki zagotavljajo družbeno stabilnost in blaginjo ter jamčijo uresničevanje človekovih pravic.

Zaradi demografskih in drugih družbenih sprememb obstoječe storitve in programi dolgotrajne oskrbe v Sloveniji že vrsto let niso prinašali ustreznih odgovorov, zato je bil v letu 2023 sprejet ključni dokument na tem področju, Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1). Pred sprejemom zakona v Sloveniji nismo imeli enotne definicije DO, prav tako področje ni bilo sistemsko urejeno. Novi zakon pa omogoča uveljavljanje pravic na enem mestu, ki jih uporabnik lahko uveljavlja kot zavarovanec glede na ocenjeno potrebo. Cilj zakona je namreč poenoten sistem, ki na enem mestu uporabniku omogoča paleto storitev (s poudarkom na storitvah v skupnosti). Zakon ureja postopen začetek izvajanja pravic do storitev, za začetek uporabe pravic pa določa 1. 1 .2024.

IRSSV na področju dolgotrajne oskrbe že od leta 2007 vodi bazo podatkov o izvajanju socialne oskrbe na domu v okviru mreže javne službe. Izvedli smo tudi številne analize na tem področju, med njimi: analizo kadra v dolgotrajni oskrbi, oblikovali kazalnike in izvedli oceno potreb po dolgotrajni oskrbi v slovenskih občinah, sodelovali pri pripravi podlag z izvedbo pilotnih projektov pred izvajanjem sistemskega zakona z oblikovanjem postopka ocenjevanja upravičenosti in orodja za oceno upravičenosti do storitev dolgotrajne oskrbe ter vodili dve evalvaciji pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe. Pripravili smo monografijo o razvoju socialne oskrbe na domu v Sloveniji.

S sprejetjem ZDOsk-1 je bila IRSSV poverjena naloga obdelovalca podatkov iz centralne zbirke podatkov, ki zajema pravice do dolgotrajne oskrbe, za načrtovanje politike in spremljanja delovanja te, spremljanja stanja in izvajalcev na področju dolgotrajne oskrbe.

Izhodišča za spremljanje vključenosti oseb s statusom po ZDVDTP v različne oblike oskrbe oziroma storitve (2017) Medgeneracijska solidarnost v skupnosti: analiza stanja in priprava predlogov (2012) Spremljanje in ocenjevanje izvajanja Evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami (2012) Pregled izvajanja socialne oskrbe na domu po evropskih državah s poudarkom na ocenjevanju potreb uporabnikov (2014) Analiza kadra v dolgotrajni oskrbi (2016) Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi (2017) Evalvacija projekta, preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše (2022) Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe (2020) Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2022 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2021 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2020 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2019 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2018 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2017 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2016 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2015 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2014 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2013 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2012 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2011 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2010 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2009 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2008 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2007 Analiza organiziranosti in izvajanja oskrbe na področju oskrbovanih stanovanj (2015) Analiza organiziranosti in izvajanje oskrbe na področju oskrbovanih stanovanj (2014) Analiza storitev, opravljenih na podlagi dovoljenja za delo (2013)
Skip to content